Oldalak

2013. január 28., hétfő

Halálunk után tovább élünk


Hisszük, hogy elhunyt hozzátartozóink, és barátaink tovább élnek Isten örök országában. Hitünk szerint nem haltak meg, hanem csak előre mentek. 
"Atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra?" (Jn 14,2) 
Reméljük, hogy találkozni fogunk velük, amikor a földi élet után mi is beléphetünk Isten dicsőséges országába. A halál nem megsemmisülés, hanem beteljesülés és találkozás Istennel. Részlet a Szentírásból: Korintusiaknak írt I. levél 15. fejezetből:


A feltámadt test tulajdonságai
 35De - kérdezhetné valaki - hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jönnek majd elő? 36Ostoba! Amit elvetsz, nem hajt csírát, hacsak el nem rothad. 37Amit elvetsz, még nem növény, az csak azután fejlődik, hanem puszta mag, például búzaszem vagy más egyéb. 38Isten testet ad neki tetszése szerint, minden magnak neki megfelelő testet. 39Nem minden test egyforma, hanem más az emberé, más az állaté, más a madáré, más a halé. 40S van égi test meg földi test, de másként ragyog az égi, másként a földi. 41Más a Nap ragyogása, más a Hold fényessége, más a csillagok tündöklése, sőt az egyik csillag fénye is különbözik a másikétól. 42Ilyen a halottak feltámadása is. Romlásra vetik el - romlatlannak támad föl. 43Dicstelenül vetik el - dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el - erőben támad föl. 44Érzéki testet vetnek el - szellemi test támad föl. Ha van érzéki test, van szellemi is. 45Ahogy az Írás mondja: "Ádám, az első ember élő lénnyé lett", az utolsó Ádám pedig éltető lélekké. 46De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, aztán következik a szellemi. 47Az első ember földből való, földi; a második ember a mennyből való. 48Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, s amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. 49Ezért ahogy a földi ember képét hordoztuk, a mennyeinek a képét is fogjuk hordozni.

A végső állapot
 50Azt még hozzáfűzöm, testvérek, hogy a test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság a romolhatatlanságot. 51Nos, titkot közlök veletek: Nem halunk ugyan meg mindnyájan, de mindnyájan elváltozunk, hirtelenül, 52egy szempillantás alatt, a végső harsonaszóra. Amikor az megszólal, a halottak feltámadnak a romlatlanságra, mi pedig elváltozunk. 53Ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot. 54Amikor a romlandó magára ölti a romlatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor teljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált. 55Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? 56A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 57De legyen hála Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. 58Legyetek tehát állhatatosak és kitartók, szeretett testvéreim! Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló.

(forrás: Teljes Biblia )

2013. január 17., csütörtök

Testvérek vagyunkMi keresztények testvérnek tekintjük egymást, mert a keresztségben a mennyei Atya gyermekei lettünk a Szentlélek által, Jézus szent vérén lettünk megváltva, és meghívást kaptunk az örök boldogságba. Mivel testvérek vagyunk, ezért megosztjuk egymással javainkat. Lelkileg is segítjük egymást a belső növekedésben és a hit szerinti életben.

2013. január 10., csütörtök

Részt veszünk a szentmisén


Vasárnaponként (esetleg hétköznap is) részt veszünk Jézus Krisztus értünk vállalt keresztáldozatának megújításán – a szentmisén! Itt közösen megemlékezünk Urunk haláláról, feltámadásáról, és az örök életre szóló meghívásáról. Jézus iránti szeretetünk és a vele való kapcsolatunk jeleként, magunkhoz vesszük Őt az Eukarisztiában. Hisszük, hogy az Eukarisztia Jézus valóságos teste és vére, amely gyógyít és szabadít. 
"Én vagyok a kenyér, aki a mennyből szálltam alá" (Jn 6,41).
"Naponta egy szívvel-lélekkel ott voltak a templomban, házanként végezték a kenyérszegést, örvendezve és a szív tisztaságával vették magukhoz az eledelt." (ApCsel 2,46)
 

2013. január 8., kedd

A SzentlélekHisszük, hogy az Atya és a Fiú Lelke – a Szentlélek – életünk legnagyobb ajándéka. Benne ismerhetjük fel igazán Isten szeretetét, tőle kapunk erőt és vezetést a Krisztusban való új életre, általa szerethetjük viszont Istent és építhetjük fel országát itt a földön.
"Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat  hirdeti nektek." (Jn 16,13)

2013. január 6., vasárnap

Szabad akaratot kaptunk


Hisszük, hogy mennyei Atyánk tiszteli szabadságunkat, felhívja figyelmünket a jóra, kegyelmével segíti akaratunkat, de a választást tőlünk teszi függővé. Szabad akaratot adott. Hitben való életünk is szabad választásunktól függ. Szabadságunkban áll dönteni, hogy az Ő vezetésével éljük-e földi életünket – vagy nélküle. Ha rosszul döntünk, vállalnunk kell döntésünk következményeit.
(A kép számomra a döntést jelképezi: szabadon dönthetünk, hogy milyen irányba haladunk, milyen döntéseket hozunk, természetesen ezekért felelősek vagyunk.)

2013. január 4., péntek

Isten a legjobbat akarja nekünkHisszük, hogy mennyei Atyánk ismeri szívünket és vágyainkat, tökéletesen ismer bennünket, szeretne megőrizni minket minden fájdalomtól és minden rossztól. A legszebb életet akarja nekünk ajándékozni itt a földön és az örökkévalóságban.
"Amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik őt." (1 Kor 2,9).Hittel fogadjuk mennyei Atyánk meghívását egy örök, boldog, szellemi/lelki kapcsolatra, amely már most elkezdődik bennünk a keresztséggel és a megtéréssel, a Jézusba vetett hittel, a Szentlélek által.
"Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt." (Jn  17,24).